23 oct. 2013

Autoconscients

El terme “autoconscient” designa persones dotades de facultats perceptives interiors que els faciliten ésser mitjanceres dels seus sentiments i de les seves emocions.

Així mateix, posseeixen la capacitat d’interpretar i orientar la pròpia conducta i l’habilitat d’aprendre lúcidament de la seva experiència i de treure’n profit per millora. També, es troben disposades a integrar coneixements i aptituds de forma indiscriminada per evolucionar com a individus.

Saben unir la seva creativitat amb les necessitats del seu entorn, amb un gran sentit de l’adaptació d’acord amb les circumstàncies.

Segons el model de la teoria d’intel·ligències múltiples de Howard Gardner, aquestes persones tindrien desenvolupada la intel·ligència intrapersonal, amb les característiques següents:

* Autoestima elevada.
* Consciència de les seves limitacions i dels seus coneixements.
* Capacitat de ponderar la importància del seu aprenentatge.
* Practicants de la introspecció i la meditació.
* Consciència del present.